Algemene voorwaarden

1. De verkoper

De webwinkel FOX FLAMBE is eigendom van SAVOS BVBA
Eekhoutstraat 2/1, 8000 Brugge
0477616839
BTW-nummer BE 0 459 138 810
Ondernemingsnummer 459 138 810
www.foxflambe.be

 2. Toepassing

Op alle bestellingen via www.foxflambe.be zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
Wanneer de klant zijn of haar online-bestelling bevestigt verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

3. Beschrijvingen en menu’s op www.foxflambe.be

De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de verkoper de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De gerechten kunnen afwijken van het aangekondigd menu. De koper op onze website is hier van op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven.  

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.foxflambe.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.
De verkoper behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Bestelling / Inschrijving

Nadat de klant de inschrijving bevestigd en verstuurd heeft, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn inschrijving. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze inschrijving te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

6. Betaling

Betaling kan op één van de volgende manieren gebeuren:

•  via een online betaling met onze boeking provider FORMITTABLE

7. Levering

De inschrijving wordt definitef nadat de verkoper de betaling ontvangen heeft. Vanaf dat moment kan je de inschrijving niet meer annuleren. Je mag de inschrijving altijd doorverkopen aan een derde persoon mits men ons daarvan via email aan info@foxflambe.be op de hoogte brengt.
De verkoper is niet aansprakelijk indien de workshop niet kan doorgaan wordt door overmacht. Er wordt in dat geval steeds een nieuwe datum bekend gemaakt. Indien die datum niet past voor de klant wordt het inschrijvingsgeld door de verkoper terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen.


8. Aansprakelijkheid

De site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper. De verkoper stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot de werkelijk betaalde prijs

9. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.
Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.
Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper. Naast de website behoren ook alle ontwerpen van producten van de Verkoper tot zijn intellectuele eigendom. Zij mogen niet gereproduceerd, verspreid, verkocht, verdeeld, gepubliceerd, aangepast, vertaald of bewerkt worden zonder zijn toestemming.

10. Bescherming van de privacy

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan hij schriftelijk contact opnemen met de Verkoper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de
Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

11. Dwingend recht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met bepalingen van openbare orde en dwingend recht. Mocht één van de clausules nietig bevonden worden, zal dit niet de geldigheid van de rest van de overeenkomst aantasten. De nietige clausule zal zodanig uitgelegd worden dat zij in overeenstemming is met het dwingend recht..

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Ingeval van eventuele betwistingen is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van BRUGGE bevoegd.

Blijf op de hoogte

Ben je geïnteresseerd in onze workshops en laatste nieuwtjes? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaand formulier.